Dražba volných frekvencí: vyznejte se v pojmech

Dražba volných frekvencí: vyznejte se v pojmech

Do konce roku budeme často informovat o průběhu aukce o volné telekomunikační frekvence. Budeme se snažit používat srozumitelný jazyk, přesto budeme používat specifické zkratky a výrazy a bylo by zdlouhavé je pokaždé znovu a znovu vysvětlovat. Proto dnes vydáme takový souhrnný slovníček, jak ony zkratky a výrazy vysvětluje přímo Český telekomunikační úřad. Právě na tento článek v budoucnu budeme často odkazovat.

 • 3G – třetí generace bezdrátové celulární (mobilní) technologie naplňujících specifikaci IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) specifikované Mezinárodní telekomunikační unií ITU (International Telecommunication Union). Třetí generace je zastoupena zejména standardem UMTS (ve verzích HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, atd.) a standardem CDMA2000.
 • 4G – čtvrtá generace bezdrátové celulární (mobilní) technologie naplňující specifikaci IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications-Advanced) specifikované Mezinárodní telekomunikační unií ITU (International Telecommunication Union). Služby 4G by měly dosahovat přenosových rychlostí až 1 Gbit/s. Mezi technologie, které by měly zajistit naplnění specifikace IMT-Advanced patří zejména LTE Advanced (z rodiny 3GPP) a WiMAX 2.01 (z rodiny IEEE). Mezi přímé předchůdce 4G technologií se řadí technologie LTE a Mobile WiMAX (IEEE 802.16e), jejichž prostřednictvím jsou již komerčně nabízeny služby bezdrátového přístupu k internetu o teoretické rychlosti až 100 Mbit/s.
 • Aukce – forma hodnocení žádostí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů. Aukce je součástí výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto výběrového řízení. Jejím cílem je stanovit cenu a Držitele jednotlivých Aukčních bloků.
 • Aukční blok – blok rádiového spektra, který je nabízen v rámci Aukce. Jednotlivým blokům rádiového spektra odpovídají úseky rádiových kmitočtů, které jsou předmětem výběrového řízení. V případě, že je Aukční blok definován jako konkrétní, potom je tomuto bloku přiřazen konkrétní úsek rádiových kmitočtů. V případě, že je Aukční blok definován jako abstraktní, potom je konkrétní úsek rádiových kmitočtů přidělen až na základě procesu Rozdělení kmitočtů.
 • Aukční fáze – fáze Aukce, ve které jsou prostřednictvím metody aukce rozděleny Aukční bloky. Aukční fáze je rozdělena do několika Aukčních kol.
 • Aukční kategorie – viz Kategorie aukčního bloku
 • Aukční kolo – v rámci Aukčního kola mohou Účastníci aukce nabídnout cenu za jednotlivé Aukční bloky nabízené v rámci aukce. V rámci Aukčního kola má možnost každý Účastník aukce podat pouze jednu nabídku. Na konci Aukčního kola je stanovena Nejvyšší nabídka u všech nabízených Aukčních bloků a Držitel nejvyšší nabídky.
 • BEM – „Block Edge Mask“, tzn. spektrální maska hran bloků.
 • CEPT – Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ.
 • Digitální Česko – dokument „Státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální Česko“, jehož účelem je zhodnocení současného stavu dostupnosti a rozvoje vybraných oblastí elektronických komunikací v České republice s největším potenciálem růstu a navržení potřebných nástrojů pro splnění reálných cílů, které by zajistily přiměřenou podporu ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje české společnosti. Dokument byl schválený vládou ČR na základě Usnesení vlády č. 50 ze dne 19. ledna 2011.
 • Držitel nejvyšší nabídky – Účastník aukce, který v rámci Aukčního kola podal na Aukční blok Nejvyšší nabídku.
 • Držitel přídělu – Vítěz aukce, který splnil všechny podmínky výběrového řízení.
 • Elektronický aukční systém – počítačový program, který umožňuje prostřednictvím vzdáleného přístupu organizovat a zajistit řádný průběh Aukční fáze.
 • Eligibilita – oprávnění účastníka realizovat nabídky v aukci. Je udávána počtem bodů Eligibility.
 • ETSI – „European Telecommunications Standards Institute“, tzn. Evropský ústav pro telekomunikační normy.
 • EU – Evropská unie.
 • FDD – „Frequency Division Duplex“, druh duplexního provozu s kmitočtovým dělením
 • GPRS – „General Packet Radio Service“, tzn. mobilní datová služba provozována na systému GSM.
 • ITU – „International Telecommunication Union“, tzn. Mezinárodní telekomunikační unie.
 • Kategorie aukčních bloků – soubor Aukčních bloků stejné velikosti a technologického vymezení z jednoho kmitočtového pásma. V rámci aukce je nabízeno celkem 6 kategorií Aukčních bloků ve třech kmitočtových pásmech.
 • Komise – Evropská komise je jedním z hlavních orgánů Evropské unie, který zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Komise připravuje návrhy nových evropských právních předpisů a má na starosti provádění politik EU a využívání finančních prostředků Unie.
 • Kvalifikace – fáze výběrového řízení, ve kterém se posuzuje, zda Žadatelé naplňují kvalifikační požadavky a podmínky definované v kapitole 5.
 • Nabídka - závazná cenová nabídka podaná Účastníkem aukce v rámci Aukčního kola na daný Aukční blok.
 • Nejvyšší nabídka – nabídka na Aukční blok s nejvyšší cenou v případě, kdy byl Účastník aukce na konci Aukčního kola označen jako Držitel nejvyšší nabídky dle kapitoly 7.6.2.
 • Obálková metoda - „Sealed Bid“, je formou aukce, kdy je nabídková cena předána Úřadu v uzavřené obálce. Obálková metoda aukce bude využita při určení Práva přednostního výběru.
 • Obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.
 • Oprávněný zájemce o národní roaming – zájemce o přístup k síti na základě Závazku národního roamingu splňující podmínky uvedené v kapitole 5.7.1.
 • Právo přednostního výběru – právo Vítěze aukce si přednostně vybírat úseky rádiových kmitočtů v dané kategorii rádiových kmitočtů.
 • PVRS – Plán využití rádiového spektra (PVRS). PVRS vydává Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) Zákona na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 Zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřeními obecné povahy.
 • Rozdělení kmitočtů – fáze Aukce, jejímž cílem je přidělení konkrétních úseků rádiových kmitočtů Vítězům aukce v rozsahu odpovídajícím počtu a struktuře získaných Aukčních bloků v rámci aukce.
 • RSC – Výbor pro rádiové spektrum (orgán Komise).
 • RSPG – Skupina pro politiku rádiového spektra (orgán Komise).
 • SMRA – Simultaneous Multiple Round Auction (SMRA) je aukční formát založený na souběžné vícekolové aukci.
 • Spektrální limity – omezení maximálního rozsahu Aukčních bloků v rámci dané Kategorie aukčních bloků dostupného Žadateli.
 • Správní řád - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • TDD – „Time Division Duplex“, druh duplexního provozu s časovým dělením
 • Účastník aukce – Žadatel, který splnil kvalifikační předpoklady dle kapitoly 6 a získal od Úřadu potvrzení o zápisu do Aukce.
 • UMTS – „Universal Mobile Telecommunication System“, tzn. systém ze skupiny třetí generace mobilních celulárních technologií (3G).
 • Úřad – Český telekomunikační úřad. Byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ke dni 1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených Zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.
 • Vítěz aukce – Účastník aukce, který podal Vítěznou nabídku. Vítěz aukce pro daný Aukční blok má právo vybrat si odpovídající úsek kmitočtového spektra na základě podmínek stanovených pro druhou aukční fázi - Rozdělení kmitočtů.
 • Vítězná nabídka – Nejvyšší nabídka na daný Aukční blok po závěrečném kole aukce. Držitel Vítězné nabídky se stává Vítězem aukce pro daný Aukční blok.
 • Výběrová komise – tříčlenný poradní orgán Úřadu jmenovaný předsedou Rady Úřadu za účelem doporučení vhodného postupu Úřadu v souladu s §146 odst. 6 Správního řádu. Komise bude jmenovaná před vyhlášením Výběrového řízení.
 • Vyhlášení – dokument „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“.
 • Zákon - Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Záruka – peněžitá záruka upravená podle kapitoly 6.3., jejíž složení je podmínkou účasti v Aukci
 • Závazek národního roamingu – závazek Žadatele poskytnout v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole 5.6 Oprávněnému zájemci o národní roaming přístup ke své veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů přidělených na základě tohoto výběrového řízení a dále s využitím již držených rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz.
 • Závazek velkoobchodní nabídky – závazek Žadatele poskytnout v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole 5.6 přístup ke své veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů získaných na základě tohoto výběrového řízení zájemci, který požádá o umožnění přístupu k této síti za účelem poskytování vlastních služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě Žadatele.
 • Žadatel – subjekt, který podá Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů.
 • Žádost - žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů podle ustanovení § 21 Zákona.

Zdroj: ČTÚ

Diskuze (2) Další článek: Virtuální operátoři

Témata článku: Kauzy, Operátoři, Dražba, Čtvrtá generace, Právní předpis, Radiové spektrum, Cenová nabídka, Srozumitelný jazyk, Datová služba, Regulace trhu, ETSI, Maska, Duplex, Potřebný nástroj, Kvalifikace, Spektrální limit, Aukční blok


Určitě si přečtěte

RECENZE: Realme 7 Pro – rychlost, která hledá vyzyvatele

RECENZE: Realme 7 Pro – rychlost, která hledá vyzyvatele

** Má hezký design, skvělý poměr ceny a výbavy a 65W dobíjení ** Super AMOLED displej si zamilujete, stejně tak hlavní fotoaparát ** Přesto Reame 7 Pro mile překvapí svou cenou

Martin Miksa | 6

Samsung Galaxy S21 Ultra: Klenot vyšperkovaný dvěma teleobjektivy

Samsung Galaxy S21 Ultra: Klenot vyšperkovaný dvěma teleobjektivy

** Pokud chcete to nej, chcete Galaxy S21 Ultra ** Špičkový foťák doplňují dva teleobjektivy a 100× Space Zoom ** Překvapivým bonusem je dotykové pero S Pen

Martin Chroust | 95

RECENZE: Redmi Note 9 Pro – impérium vrací úder

RECENZE: Redmi Note 9 Pro – impérium vrací úder

** Redmi Note 9 Pro se chlubí čtveřicí snímačů s až 64Mpx rozlišením ** 5 020mAh baterie zajistí dobrou výdrž a podporuje až 30W dobíjení ** Snapdragon 720G ve spolupráci s 6GB RAM zajistí dostatek výkonu

Milan Měchura | 21

RECENZE: Redmi Note 8 Pro – bestseller má úspěšné pokračování

RECENZE: Redmi Note 8 Pro – bestseller má úspěšné pokračování

** Redmi Note 8 Pro přináší nekompromisní poměr výkon / cena ** Přidává čtyřnásobný fotoaparát s 64Mpx rozlišením ** Zamrzí jen košaté MIUI se zbytečnými aplikacemi

Martin Miksa | 9