O2 získalo 42 tisíc nových zákazníků, lidé častěji volí paušál

O2 získalo 42 tisíc nových zákazníků, lidé častěji volí paušál

Telefónica se pochlubila výsledky hospodaření po 1. pololetí roku 2011. V mobilní sféře získala 42,1 tisíce nových zákazníků a jejich celkový počet navýšila k 30. červnu na 4,869 milionu. To pro operátora představuje nejlepší výsledek za posledních sedm kvartálů. Tento vývoj je podle O2 výsledkem významného nárůstu zákazníků smluvních služeb (paušálů) a zároveň snížení poklesu počtu zákazníků předplacených služeb.

Počet smluvních zákazníků vzrostl meziročně o 6,3 % na 2,956 milionu na konci prvního pololetí 2011. Ve druhém čtvrtletí 2011 se jejich počet zvýšil o 56,9 tisíc, tedy o 62,7 % více ve srovnání se stejným obdobím v roce 2010 (bez zahrnutí jednorázového snížení o 111 tisíc neaktivních zákazníků ve druhém čtvrtletí 2010). Tento výsledek souvisí s pokračujícím přechodem zákazníků z předplacených služeb na tarifní a nárůstem zákazníků mobilního internetu.

Na konci června 2011 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků představoval 60,7 %, meziročně vzrostl o 3,3 procentní body. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb dosáhl ke konci prvního pololetí 2011 výše 1,912 milionu, meziročně o 7,2 % méně. V průběhu druhého čtvrtletí 2011 se tempo jejich poklesu snížilo na 14,8 tisíc, což představuje výrazné zlepšení oproti prvnímu čtvrtletí 2011 (pokles o 47,9 tisíců) a čtvrtému čtvrtletí roku 2010 (pokles o 62,6 tisíc).

Čistý zisk společnosti Telefónica Czech Republic klesl v prvním pololetí roku 2011 o 17 % na 3,61 mld. Kč. Důvodem je podle operátora silná tržní konkurence, nižší terminační poplatky a pokračující euroregulace. Podrobnější výsledky segmentu mobilních a pevných linek i hospodaření společnosti Telefónica na Slovensku najdete v kompletní tiskové zprávě níže.


Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2011, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřinných společností.

Konsolidované finanční výsledky

Celkové konsolidované výnosy z podnikání se v prvním pololetí roku 2011 snížily meziročně o 6,7 % na 25 898 mil. Kč a ve druhém čtvrtletí meziročně o 7,2 % na 13 033 mil. Kč. Podobně jako v prvním čtvrtletí byly finanční výsledky skupiny ve druhém čtvrtletí ovlivněny pokračující vysokou konkurencí zejména v korporátním segmentu a segmentu malých a středních firem, snížením mobilních terminačních poplatků a nižšími ICT výnosy. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 7,9 % na 11 300 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí o 7,6 % na 5 657 mil. Kč). Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice poklesly ve stejných obdobích meziročně o 9,7 % a 10,7 % na 12 925 mil. Kč a 6 504 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu poklesu mobilních terminačních poplatků by pokles dosáhl 7,0 % v prvním pololetí a 5,0 % ve druhém čtvrtletí. Naproti tomu výnosy na Slovensku rostly nadále významným tempem a v prvním pololetí roku 2011 se meziročně zvýšily o 49,8 % na 73,1 mil. EUR (ve druhém čtvrtletí o 46,7 % na 38,5 mil. EUR).

Ve druhém čtvrtletí pokračovala společnost ve svém úsilí efektivně vynakládat provozní náklady v komerčních i nekomerčních oblastech s cílem maximálně kompenzovat pokles výnosů. Přes nárůst komerčních aktivit zejména v oblasti mobilního a fixního vysokorychlostního internetu poklesly konsolidované provozní náklady v prvním pololetí 2011 meziročně o 4,1 % na 15 867 mil. Kč (o 5,0 % bez zahrnutí poplatku za používání značky a manažerských poplatků) i díky poklesu mobilních terminačních poplatků. Restrukturalizační program realizovaný v roce 2010 a prvním pololetí roku 2011 se pozitivně projevil ve vývoji mzdových nákladů, které v prvním pololetí roku 2011 poklesly meziročně o 9,7 %. Celkový počet zaměstnanců skupiny dosáhl na konci června 2011 výše 7 329, což představuje meziroční snížení o 11,7 % a o 1,9 % oproti stavu na konci března 2011. Ve druhém čtvrtletí roku 2011 poklesl počet zaměstnanců o 143.

Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) dosáhl v prvním pololetí roku 2011 výše 10 275 mil. Kč, meziročně o 8,3 %méně a 5 205 mil. Kč ve druhém čtvrtletí, což představuje pokles o 11,2 %. Ve druhém čtvrtletí zaznamenala Telefónica Slovakia kladný provozní zisk OIBDA v řádu několika milionů EUR. Konsolidovaný provozní zisk OIBDA upravený pro účely odhadu[3] klesl v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 6,8 % na 10 845 mil. Kč, zatímco OIBDA marže zůstala téměř na úrovni prvního pololetí roku 2010 a dosáhla 41,7 % díky výše uvedeným aktivitám vedoucích ke snížení nákladů a zlepšení ziskovosti na Slovensku.

Odpisy hmotných a nehmotných aktiv se v prvním pololetí roku 2011 meziročně zvýšily o 1,0 %. Byly ovlivněny zaúčtováním zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv ve třetím čtvrtletí v roce 2010 a s tím souvisejícím nárůstem hrubé hodnoty dlouhodobých aktiv, jak bylo komentováno v předchozích čtvrtletích. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2011 výše 3 611 mil. Kč a ve druhém čtvrtletí výše 1 871 mil. Kč. Meziročně se tak snížil o 17,1 % a 20,1 %, zejména díky nižšímu provoznímu zisku OIBDA a vyšším odpisům hmotných a nehmotných aktiv, které nebyly plně kompenzovány nižšími finančními náklady a nižší daní.

Konsolidované investice dosáhly v prvním pololetí 2011 výše 2 554 mil. Kč, meziročně o 7,4 % více. V souladu se strategií podporovat růstové oblasti pokračovala společnost v investicích do zvýšení kapacity a kvality 3G mobilní sítě. Zaměřila se také na další rozšiřování 3G sítě, včetně dosud nepokrytých oblastí na základě smlouvy se společností T-Mobile. Na konci června 2011 tak byla 3G síť dostupná zhruba 55 % obyvatelstva. Jak bylo uvedeno v tiskové zprávě k výsledkům za první čtvrtletí, společnost se zaměřila na investice do zkvalitnění své fixní vysokorychlostní sítě a 9. května 2011 spustila služby na základě technologie VDSL. Cílem je posílit pozici společnosti na vysoce konkurenčním trhu fixního vysokorychlostního přístupu k internetu v České republice. Na Slovensku směřovaly investice zejména do rozvoje vlastní sítě v souvislosti se spuštěním služeb na bázi 3G, ke kterému došlo 18. července 2011.

Výše volných hotovostních toků poklesla v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 15,2 % na 6 mld. Kč. To je výsledek 6,1% snížení hotovostních toků souvisejících s provozní činností, tedy méně než je pokles opakujícího se zisku OIBDA, a 15,5% nárůstu plateb za investice z důvodu rozdílného fázování investic v průběhu roku 2011 oproti předcházejícímu roku.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosáhla k 30. červnu 2011 výše 3 111 mil. Kč, což přestavuje nárůst o 2,9 % oproti konci roku 2010. Objem hotovosti a peněžních ekvivalentů dosáhl k tomuto datu 10 820 mil. Kč oproti 4 798 mil. Kč na konci roku 2010. K nárůstu došlo díky akumulaci hotovosti pro výplatu dividendy za rok 2010, která se uskuteční na začátku října 2011.

Přehled mobilního segmentu v České republice

Přes silnou konkurenci zaznamenala společnost ve druhém čtvrtletí 2011 významný nárůst počtu smluvních mobilních zákazníků, který je rovněž výsledkem rostoucí obliby mobilního internetu. Finanční výsledky byly nadále negativně ovlivněny poklesem mobilních terminačních poplatků (meziročně o 30,1 % [5]) a pouze pozvolným oživením spotřeby zákazníků.

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. červnu 2011 výše 4 869 tisíc, meziročně o 0,5 % více. Ve druhém čtvrtletí roku 2011 se jejich počet zvýšil o 42,1 tisíc, což představuje nejlepší výsledek za posledních sedm čtvrtletí. Tento vývoj je výsledkem významného nárůstu zákazníků smluvních služeb a snížení poklesu počtu zákazníků předplacených služeb. Počet smluvních zákazníků vzrostl meziročně o 6,3 % na 2 956 tisíc na konci prvního pololetí 2011. Ve druhém čtvrtletí 2011 se jejich počet zvýšil o 56,9 tisíc, tedy o 62,7 % více ve srovnání se stejným obdobím v roce 2010 (bez zahrnutí jednorázového snížení o 111 tisíc neaktivních zákazníků ve druhém čtvrtletí 2010). Tento výsledek souvisí s pokračujícím přechodem zákazníků z předplacených služeb na tarifní a nárůstem zákazníků mobilního internetu. Na konci června 2011 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků představoval 60,7 %, meziročně vzrostl o 3,3 procentní body. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb dosáhl ke konci prvního pololetí 2011 výše 1 912 tisíc, meziročně o 7,2 % méně. V průběhu druhého čtvrtletí 2011 se tempo jejich poklesu snížilo na 14,8 tisíc, což představuje výrazné zlepšení oproti prvnímu čtvrtletí 2011 (pokles o 47,9 tisíců) a čtvrtému čtvrtletí roku 2010 (pokles o 62,6 tisíc).

Ve druhém čtvrtletí 2011 dosáhla celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků (churn) výše 1,72 %, což představuje meziroční snížení o 1,1 procentního bodu (o 0,3 procentního bodu bez zahrnutí jednorázového snížení o neaktivní zákazníky ve druhém čtvrtletí 2010) a o 0,3 procentního bodu ve srovnání s prvním čtvrtletím 2011. Za tímto zlepšením stojí zejména snížení průměrné měsíční míry odchodu zákazníků předplacených služeb (o 0,6 procentního bodu meziročně a 0,5 procentního bodu ve srovnání s prvním čtvrtletím 2011) díky zaměření společnosti na získávání zákazníků s vyšší kvalitou a úspěchu věrnostního programu, ve kterém jsou zákazníci odměňováni při pravidelném dobití kreditu. Průměrná měsíční míra odchodu zákazníků smluvních služeb se snížila o 0,1 procentního bodu ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2010 i prvním čtvrtletím roku 2011.

Celkový mobilní hlasový provoz v České republice v prvním pololetí roku 2011 vzrostl meziročně o 1,0 % na 4 433 milionů minut.

V prvním pololetí roku 2011 dosáhl průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPU výše 426,4 Kč, meziročně o 8,9 % méně (-10,2 % na 428,7 Kč ve druhém čtvrtletí) a byl ovlivněn snížením mobilních terminačních poplatků. Bez tohoto vlivu by pokles ve druhém čtvrtletí dosáhl 6,3 %. Hlavním důvodem tohoto poklesu je pokles hlasového ARPU kvůli přetrvávajícím konkurenčním tlakům a pomalému oživení zákaznické spotřeby. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl v prvním pololetí a druhém čtvrtletí roku 2011 výše 586,9 Kč a 585,1 Kč, meziročně o 11,6 % a 13,1 % méně (ve druhém čtvrtletí by se bez vlivu snížení mobilních terminačních poplatků o 9,6 %). ARPU zákazníků předplacených služeb klesl v těchto obdobích o 8,6 % a 9,2% na 185,8 Kč a 190,1 Kč (ve druhém čtvrtletí by bez vlivu snížení mobilních terminačních poplatků poklesl o 4,3 %). ARPU z datových služeb poklesl v prvním pololetí a druhém čtvrtletí 2010 meziročně o 1,9 % a 2,5 % na 114,8 Kč a 114,5 Kč. Podobně jako v prvním čtvrtletí byly hlavními důvody poklesu datového ARPU snížení cen datového roamingu a větší počet SMS/MMS zahrnutých v měsíčním paušálu. Bez těchto dvou faktorů (datový roaming, SMS a MMS) by datový ARPU meziročně vzrostl o 5,4 % z důvodu pokračujícího nárůstu počtu zákazníků mobilního internetu.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 9,7 % na 12 925 mil. Kč a ve druhém čtvrtletí meziročně o 10,7 % na 6 504 mil. Kč. Výnosy ze služeb se v těchto obdobích snížily o 10,4 % a 11,5 %, díky již zmíněným konkurenčním tlakům, poklesu mobilních terminačních poplatků, pomalému oživení spotřeby a nižším cenám datového roamingu. Pokles mobilních terminačních poplatků snížil výnosy ze služeb v prvním pololetí a druhém čtvrtletí roku 2011 o 3,8 procentních bodů. Přes 1,0% meziroční nárůst odchozího hlasového provozu se výnosy z hovorného v prvním pololetí snížily meziročně o 16,8 % na 3 505 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí o 18,5 %). Podobně jako v předchozích čtvrtletích stál za poklesem vyšší počet zákazníků využívající neomezené tarify a konkurenční prostředí. Výnosy z propojení klesly v prvním pololetí meziročně o 28,2 % na 1 400 mil. Kč, zejména díky snížení mobilních terminačních poplatků a nižšímu příchozímu hlasovému provozu. Ostatní výnosy (včetně výnosů z SMS a MMS, datových a ostatních služeb) poklesly dohromady meziročně o 2,7 % na 3 517 mil. Kč v prvním pololetí roku 2011 (ve druhém čtvrtletí o 2,7 %). Za tímto vývojem stály zejména nižší ceny datového roamingu a větší počet SMS a MMS zahrnutých v měsíčním paušálu. Bez zahrnutí SMS, MMS a datového roamingu by tyto výnosy vzrostly meziročně o 5,6 %, což potvrzuje pozitivní vliv nárůstu mobilních internetových výnosů.

Přehled segmentu pevných linek

V segmentu pevných linek zaznamenala společnost ve druhém čtvrtletí 2011 opět solidní výkonnost v oblasti zákazníků vysokorychlostního internetu a další zpomalení poklesu pevných linek. Stejně jako v předchozích čtvrtletích pokračoval pokles výnosů z tradičních hlasových služeb, který se však v průběhu druhého čtvrtletí zpomalil díky lepším výnosům z transitních hlasových služeb. Výnosy ze služeb vysokorychlostního internetu udržely růstový trend z předchozích čtvrtletí, což je v podmínkách vysoce konkurenčního trhu důležité. Kromě toho byly finanční výsledky ve druhém čtvrtletí ovlivněny nižšími výnosy z ICT služeb.

Celkový počet pevných linek klesl k 30. červnu 2011 meziročně o 5,7 % na 1 611 tisíc. V průběhu prvního pololetí 2011 se jejich počet snížil o 58,4 tisíc, meziročně tedy o 6,2 % méně. Za tímto zlepšením stojí především nárůst počtu zákazníků využívajících služby vysokorychlostního internetu bez hlasového paušálu (tzv. naked xDSL) a nárůst počtu Voice over IP linek pro korporátní zákazníky.

Počet přípojek xDSL dosáhl na konci června 841 tisíc, meziročně o 11,1 % více. V průběhu prvního pololetí 2011 se jejich počet zvýšil o 34,7 tisíc, tedy o 11,3 % více, než ve stejném období loňského roku. 9. května 2011 spustila Telefónica Czech Republic svoji nabídku vysokorychlostního internetu založenou na technologii VDSL, která nabízí zákazníkům výrazně vyšší rychlosti připojení. Do konce června využilo možnost pořídit si tuto novou službu již 41 tisíc zákazníků. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci druhého čtvrtletí 130 tisíc.

Hlasový provoz generovaný v pevné síti poklesl v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 13,8 % na 795 milionů minut kvůli pokračujícímu poklesu počtu pevných telefonních linek a nahrazování fixního hlasového provozu provozem mobilním.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v prvním pololetí 2011 meziročně o 7,9 % na 11 300 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí se však pokles snížil na 7,6 % (pokles o 8,3 % v prvním čtvrtletí 2011 a o 11,6 % ve čtvrtém čtvrtletí 2010). Výnosy z měsíčních poplatků klesly v prvním pololetí i druhém čtvrtletí o 16,6 % a v prvním pololetí dosáhly výše 2 239 mil. Kč. Tento vývoj je důsledkem pokračujícího poklesu počtu pevných linek. Výnosy z tradičních hlasových služeb se v prvním pololetí snížily o 9,0 % na 3 398 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí však poklesly jen o 7,6 % díky vyšším výnosům z transitu. Výnosy z internetu a služeb založených na vysokorychlostním internetu vzrostly meziročně dohromady o 0,8 % v prvním pololetí a druhém čtvrtletí a dosáhly v prvním pololetí výše 3 012 mil. Kč. Za tímto vývojem stojí solidní růst počtu zákazníků xDSL na vysoce konkurenčním trhu fixního broadbandu. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení poklesly díky nižšímu počtu projektů ve veřejném sektoru meziročně o 6,8 % a v prvním pololetí dosáhly výše 959 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí došlo k poklesu o 7,3 %).

Výsledky na Slovensku

Ve druhém čtvrtletí 2011 udržela Telefónica Slovakia výrazný nárůst své zákaznické báze a opět zlepšila svoji finanční výkonnost. Díky tomu dále posílila svoji pozici na slovenském mobilním trhu. Na konci června 2011 dosáhl počet aktivních zákazníků 1 003 tisíc, což představuje meziroční nárůst o 41,5 %. Ve druhém čtvrtletí 2011 dosáhl čistý přírůstek zákazníků 55,0 tisíc, zejména díky nárůstu počtu smluvních zákazníků. Jejich počet se meziročně zvýšil o 59,1 % na 411 tisíc, když ve druhém čtvrtletí jejich počet vzrostl o 30,2 tisíc. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb se v průběhu druhého čtvrtletí zvýšil o 24,8 tisíc a na konci prvního pololetí roku 2011 dosáhl 592 tisíc, meziročně o 31,4 % více. Díky tomu se dále zlepšila zákaznická struktura a k 30. červnu 2011 podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků dosáhl 40,9 %, o 4,5 procentních bodů meziročně více. Pokud jde o finanční výsledky, celkové výnosy na Slovensku vzrostly v prvním pololetí roku 2011 meziročně o 49,8 % a dosáhly 73,1 mil EUR. Ve druhém čtvrtletí vzrostly o 46,7 % na 38,5 mil. EUR, což je více než v prvním čtvrtletí (34,6 mil. EUR). Důvodem byl nárůst počtu zákazníků a vyšší průměrný výnos na zákazníka (ARPU). V prvním pololetí roku 2011 vykázala Telefónica Slovakia kladný provozní zisk OIBDA. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl ve druhém čtvrtletí roku 2011 výše 18,2 EUR oproti 17,5 EUR v prvním čtvrtletí, zatímco ARPU zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 2,4 % na 8,7 EUR (8,3 EUR v prvním čtvrtletí).

Diskuze (28) Další článek: Hitparáda mobilů: roste zájem o čínské smartphony

Témata článku: Operátoři, O2, Hospodaření a finance, Paušál, Počet přípojek, Čas, Tis, Nejlepší výsledek, Oblíbený způsob, Celková výše, Nový zákazník, Aktivní zákazník, Předcházející rok, Zak, Významný nárůst, Hovorné, Paus, Lid, Průměrný výnos, Tisíc, Zákaz, Druhý čtvrtletí, NovSex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

Sex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

** Sex manželských párů jen při zvláštních příležitostech. ** Ložnice ovládnou sexuální roboti s umělou inteligencí. ** I to je jeden ze závěrů Mezinárodní robotické konference.

Filip KůželJiří Liebreich
RobotiSexUmělá inteligence
Datamánie nejdéle do pondělka. O2 doprodává limitovanou edici datové SIM se 100 GB dat za 300 Kč

Datamánie nejdéle do pondělka. O2 doprodává limitovanou edici datové SIM se 100 GB dat za 300 Kč

** O2 začalo opět nabízet limitovanou SIM kartu z edice Datamánie ** Za 300 Kč dostanete 100 GB mobilních dat za měsíc ** Pokud máte zájem, pospěšte, SIM bude dostupná jen do 22. srpna

Martin ChroustJan Láska
DatamanieMobilní dataAkční nabídka
Jak zrcadlit obrazovku mobilu a počítače do televize

Jak zrcadlit obrazovku mobilu a počítače do televize

Ať už se chcete pochlubit fotkami z dovolené na velké obrazovce, nebo si přehrát video uložené na disku počítače, neobejdete se bez zrcadlení obrazovky. Ve výchozím stavu jej podporuje Windows i Android.

Stanislav Janů
NávodyTelevizeWindows
15 tipů a triků pro Messenger, které možná neznáte

15 tipů a triků pro Messenger, které možná neznáte

** Základy práce s Messengerem jsou jednoduché a zná je každý ** Některé funkce ale mohou být skryté nebo nejsou úplně intuitivní ** Tento přehled pomůže odhalit taje nejpoužívanějšího komunikátoru

Adam Kos
Tipy a trikyMessenger
Nejlepší aplikace pro tento týden: Kvalitní navigace, rekordér podcastů a bezplatné testování zboží

Nejlepší aplikace pro tento týden: Kvalitní navigace, rekordér podcastů a bezplatné testování zboží

** V marketech najdete množství titulů, ale jak objevit ty kvalitní? ** Každý týden je vybírá Apple, ale řada z nich má i verzi pro Android. ** Výsledkem jsou kolekce těch nejlepších aplikací svého druhu.

Adam Kos
Nejlepší aplikace
Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v srpnu 2022 můžete koupit

Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v srpnu 2022 můžete koupit

** Každý měsíc vybíráme nejlepší mobily v několika kategoriích. ** Smartphony dělíme podle výbavy a ceny, aby si mohl vybrat každý. ** Nezapomínáme ani na tablety a tlačítkové telefony.

Jan Láska
TelefonySmartphonyNákup a ceny
Nastal pravý čas na výměnu telefonu. Jak poznat, že ten váš už dosluhuje?

Nastal pravý čas na výměnu telefonu. Jak poznat, že ten váš už dosluhuje?

** Jak poznat, že váš telefon má nejlepší dny za sebou? ** Vypadá potlučeně, má pavučinu nebo nedostává aktualizace? ** Ukážeme si, kdy má smysl jeho oprava, a kdy už jen koupě nového

Martin Chroust
Prasklý displejVysloužilý mobilSmartphony
Šnečí tempo aktualizací. Třináctka je za dveřmi, přitom na aktuálním Androidu 12 běží jen zlomek telefonů

Šnečí tempo aktualizací. Třináctka je za dveřmi, přitom na aktuálním Androidu 12 běží jen zlomek telefonů

** Už v září se na trh chystá Android 13 ** Jenže aktuální verze Androidu 12 téměř po roce stále paběrkuje ** Najdete ji jen u 13,5 % Androidů na trhu, jedničkou je Android 11

Martin Chroust
Android 13Android 12Statistika
Android 12L. Na kolik zařízení vlastně tento systém dorazil, a jak zjistíte, zda jej máte i ve svém telefonu?

Android 12L. Na kolik zařízení vlastně tento systém dorazil, a jak zjistíte, zda jej máte i ve svém telefonu?

** Od představní Androidu 12L už brzy uběhne 10 měsíců ** Systém se distribuuje od března, a zatím se příliš nerozšířil ** Jak poznat, že běží i u vašeho telefonu? Je to trochu oříšek...

Martin Chroust
Android 12LSkládací konstrukce
Vybíráme nejlepší fotomobily současnosti. Dobře mohou fotit i telefony za 6 tisíc

Vybíráme nejlepší fotomobily současnosti. Dobře mohou fotit i telefony za 6 tisíc

** Smartphony válcují nejen levné, ale už i pokročilé kompakty ** Vlajkové modely jsou skoro jistota, dobře fotí ale i levnější přístroje ** Po kterých fotomobilech byste měli aktuálně sáhnout?

Jan Pánek
FotomobilyVýběry
Podivná matematika aneb proč 1" fotosenzor v mobilu nemá ve skutečnosti velikost jeden palec

Podivná matematika aneb proč 1" fotosenzor v mobilu nemá ve skutečnosti velikost jeden palec

** Proč udávané velikosti snímačů neodpovídají jejich fyzickým rozměrům? ** Důvody jsou iracionální a hledejte v minulosti ** Poradíme, jak se ve velikostech fotosenzorů orientovat

Martin Miksa
SnímačFotočipyFotomobily