Aukce kmitočtů: ČTÚ odpovídá na dotazy zájemců

Desítky dotazů vznesly subjekty zajímající se o aukci kmitočtů. ČTÚ zveřejnil odpovědi, ve kterých upřesňuje podmínky i formální průběh aukce.
Aukce kmitočtů: ČTÚ odpovídá na dotazy zájemců

Český telekomunikační úřad zveřejnil odpovědi na otázky k aukci na volné kmitočty, od níž se všeobecně očekává příchod čtvrtého mobilního operátora. Otázku mohl položit libovolný subjekt nebo firma, která by mohla mít potenciální zájem o účast v aukci. Lhůta na dotazy činila 21 kalendářních dní od data vyhlášení aukce a končila 2. srpna 2012. Na podmínky aukce vzneslo svůj dotaz celkem šest domácích i zahraničních subjektů. Jejich identitu ČTÚ samozřejmě neodhalil.

Dotazy směřovaly zejména k podmínkám účasti v aukci, k podmínkám využívání nabízených kmitočtů, k závazkům národního roamingu a rovněž k pravidlům vlastní aukční fáze. Další skupina dotazů se týkala postupu ČTÚ při ověřování plnění stanovených rozvojových kritérií a při řešení případů vzájemného rušení nových a současných rádiových sítí. My pro vás vybíráme ty nejzajímavější otázky.


Q1: Jak bude Úřad postupovat v případě, kdy o rádiové kmitočty v pásmu 800 MHz neprojeví zájem žádný další subjekt kromě stávajících mobilních operátorů? Zvažoval Úřad i tuto variantu?

A1: Podmínky výběrového řízení jsou nastaveny neutrálně bez ohledu na počet a strukturu Žadatelů a nepočítají s odlišným průběhem výběrového řízení v závislosti na tom, jaké subjekty se stanou Žadateli. Dle podmínek výběrového řízení Žadatelé při podání Žádosti nespecifikují frekvence, o které se plánují ucházet. Před zahájením vlastní aukce tudíž nebude známo, zda se konkrétní Žadatelé plánují ucházet o frekvence v pásmu 800 MHz či nikoli. Za předpokladu dostatku bodů Eligibility (body, které opravňují účastníka realizovat nabídky v aukci - pozn. red.) mohou Žadatelé v průběhu výběrového řízení měnit svoji strategii ve vztahu k frekvencím, o které se ucházejí.

Q2: V případě, kdy dojde k souběhu shodné Nejvyšší nabídky u některého Aukčního bloku, bude Držitelem Nejvyšší nabídky ten, kdo Nejvyšší nabídku předložil jako první. V případě, že původní Držitel nejvyšší nabídky využije práva Stažení nejvyšší nabídky a nedojde zároveň ke zvýšení nabídky na tento blok, potom Držitel nejvyšší nabídky daného Aukčního bloku nebude stanoven. Proč se v takovém případě nestane automaticky Držitelem nejvyšší nabídky Účastník, který tutéž nabídku předložil jako druhý v pořadí?

A2: Principy aukce možnost takové automatické změny Držitele nejvyšší nabídky neumožňují a takový princip by byl v rozporu s existujícími pravidly aukce. K popsané situaci nemůže dojít v průběhu jednoho aukčního kola a to z toho důvodu, že každý subjekt má v rámci jednoho aukčního kola možnost umístit pouze jednu nabídku, po jejímž umístění ji v rámci kola již nemůže změnit.

Q3: Jakou cenu zaplatí Vítěz aukce za blok D10?

A3: Předmětem soutěže pouze 9 bloků o velikosti 5 MHz. Blok D10 nebude předmětem Aukce a bude bezplatně přidělen Držiteli přídělu bloku D9.

Q4: Pro naši společnost je rušení DVB-T sítí způsobené LTE sítěmi blížící se skutečností a s vysokou pravděpodobností bude docházet k rušení přijímačů DVB-T signálu velkého počtu spotřebitelů. Kdy provede Úřad šetření k možnosti rušivých vlivů těchto technologií?

A4: Experiment k ověření konkrétních projevů rušení sítí LTE a DVB-T ČTÚ provede na podzim roku 2012.

Q5: Chápeme, že zkušební provoz v pásmu 800 MHz bude sloužit především k identifikaci problémů s rušením, jak z textace vyplývá, stanice v režimu zkušebního provozu nebudou započítávány do pokrytí. Jak bude měřena úroveň pokrytí v případě, kdy bude identifikováno rušení, v důsledku kterého bude nařízeno ČTÚ snížení výkonu, tedy nevyhnutelně dojde k vynucenému snížení přenosové rychlosti v dané oblasti?

A5: Do pokrytí budou započítávány pouze stanice, u kterých byl ukončen zkušební provoz a to vždy s technickými parametry stanovenými na základě výsledků zkušebního provozu. Požadavky na dosažené parametry signálu a minimální dosaženou přenosovou rychlost tímto nejsou nijak dotčeny.

Q6: V případě, že držitel přídělu je držitelem kmitočtů ve více pásmech, znamená to, že musí zahájit komerční poskytování služeb s využitím kmitočtů alespoň v jednom z držených pásem? Je možné využít pouze část přídělu pro poskytování komerčních služeb?

A6: Povinnost zahájení využívání komerčních služeb ve lhůtě dvou let platí samostatně pro každé z kmitočtových pásem, které Žadatel v rámci výběrového řízení získá. Pro splnění této podmínky není nezbytně nutné využít celou šíři kmitočtového přídělu v daném pásmu – je tedy možné využít pouze část přidělených kmitočtů.

Q7: Jak bude ČTÚ postupovat v případě, kdy Žadatel nebude technicky schopen poskytnout Oprávněnému zájemci o národní roaming poskytování jeho vlastních služeb (Oprávněného zájemce) s přidanou hodnotou?

A7: V případě, pokud by Úřad zkoumal splnění podmínek přídělu rádiových kmitočtů ve vztahu k Závazku národního roamingu a Držitel přídělu by uplatnil námitku technické nemožnosti splnění (části) tohoto závazku, vycházel by Úřad při rozhodování z relevantních právních předpisů a případně soudních rozhodnutí, které by aplikoval na okolnosti konkrétního případu. Úřad by při rozhodování zohlednil i skutečnost, že Držitel přídělu
převzal Závazek národního roamingu již v průběhu výběrového řízení a tudíž musel tento závazek zohlednit ve všech svých krocích a rozhodnutích následujících po převzetí tohoto závazku.

Q8: Můžete prosím blíže specifikovat službu „přístupu k přenosové kapacitě“?

A8: Rozsah národního roamingu, který Oprávněný zájemce prostřednictvím závazku národního roamingu, je vymezen jednak možností získat přístup k základním hlasovým a SMS službám u svých Zákazníků s využitím národního roamingu, ale rovněž možností poskytovat datové služby a služby přístupu k síti internet, které využívají přenosovou kapacitu poskytovatele národního roamingu. Přístup k přenosové kapacitě tedy zahrnuje zejména všechny síťové prostředky nezbytné pro poskytování služeb přístupu k síti internet, datových služeb a dalších služeb s přidanou hodnotou využívajících přenosovou kapacitu sítě nezbytnou pro poskytování služeb Zákazníkům Oprávněného zájemce prostřednictvím národního roamingu. Rozsah velkoobchodních služeb využívajících přenosovou kapacitu sítě poskytovatele národního roamingu by neměl omezovat replikovatelnost služeb pro koncové uživatele služeb Oprávněného zájemce.

Q9: Znamená pravidlo „second price rule“, že Vítěz aukce, který nabídl nejvyšší cenu za 1. pořadí výběru v dané aukční kategorii, zaplatí cenu, kterou nabídl jiný Vítěz aukce za 1. pořadí výběru ve stejné aukční kategorii? Nebo zaplatí nejvyšší cenu, kterou nabídl jiný Vítěz aukce za 2. pořadí výběru ve stejné aukční kategorii?

A9: K vysvětlení může sloužit i následující příklad např. pro Aukční kategorii A2, kde 5 bloků si vzájemně rozdělí 3 zájemci: - první Vítěz aukce za právo první volby nabídl 20 milionů Kč, za právo druhé volby 10 milionů Kč, - druhý Vítěz aukce nabídl za právo první volby 10 milionů Kč a za právo druhé volby 5 milionů Kč, - třetí Vítěz aukce nabídl za právo první volby 5 milionů Kč a za právo druhé volby 1 milion Kč. V tomto případě bude uplatnění „second price rule“ následující: - právo první volby by získal první Vítěz aukce, neboť nabídl nejvyšší částku (20 milionů Kč), za právo prvního výběru ovšem zaplatí druhou nejvyšší nabízenou cenu za právo první volby, tzn. 10 milionů Kč (pořadí nabídek první volby byl 20-10-5 mil. Kč). - právo druhé volby by získal druhý Vítěz aukce, neboť nabídl nejvyšší částku mezi zbylými Vítězi aukce za právo druhé volby (5 mil. Kč), za právo druhého výběru ovšem zaplatí druhou nejvyšší nabízenou cenu za právo druhé volby mezi zbylými zájemci, tzn. 1 milion Kč (pořadí nabídek druhé volby mezi zbylými Vítězi aukce bylo 5-1 mil. Kč). - za právo třetí (poslední) volby třetí Vítěz aukce platit nebude.

Q10: Bude vyhodnocování plnění pokrytí dálnic a železničních koridorů probíhat po pokrytí části jednotlivého koridoru či dálnice, celého koridoru či dálnice nebo až po pokrytí všech koridorů a dálnic?

A10: Bude vyhodnocováno pokrytí vždy pro celou dálnici nebo celý železniční koridor. Tím není dotčen konečný termín dle Vyhlášení (7 resp. 8 let).

Pozn.: Otázky (Q1-10) i odpovědi (A1-10) byly redakčně zkráceny.


Z dotazů odeslaných na ČTÚ můžeme odhadovat několik skutečností. O aukci se jistě zajímají stávající operátoři, které by mohla nejvíce pálit povinnost poskytovat ve vydražených kmitočtech národní roaming. Poskytovatelé televizních služeb zřejmě řeší možné rušení mezi digitálními technologiemi. Naproti tomu zahraniční uchazeči, kteří nejspíš ještě nemají zkušenosti s podnikáním v českém prostředí, vznesly zejména dotazy formálního charakteru na pravomoce a právní dopady aukce. Dá se odhadovat, že většina zainteresovaných subjektů si také potřebovala ujasnit docela komplikovaně postavený průběh a přihazování v samotné aukci.

Připomeňme, že lhůta pro doručení přihlášek do aukce končí dne 10. září 2012. Otevření obálek s přihláškami proběhne následující pracovní den, tedy 11. září 2012 v sídle ČTÚ. Podle dalšího předběžného harmonogramu pak budou do 10. října žadatelé informováni o splnění či nesplnění podmínek účasti a ti úspěšní obdrží pozvání do aukční části. Školení účastníků a dvě zkušební aukce proběhnou počátkem listopadu. Vlastní aukci kmitočtových úseků a následné přiřazení konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům aukce proběhne ještě do konce tohoto roku. K vydání rozhodnutí o udělení přídělů získaných rádiových kmitočtů ČTÚ by pak mělo dojít na počátku roku 2013 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.

Diskuze (4) Další článek: Notebook, tablet a smartphone v jednom. Asus PadFone jde na český trh

Témata článku: Operátoři, Kauzy, ČTÚ, Aukce, Dotaz, SMS služba, Zainteresovaný subjekt, Zájem, Snížení výkonu, Digitální technologie, Právní předpis, Aukční blok, Splnění podmínek, Aukce kmitočtů, Dot, Uživatel služeb


Určitě si přečtěte