Propojovací poplatky poklesly, operátoři se bouří

ČTÚ minulý čtvrtek vydal cenové rozhodnutí, kterým snížil poplatek za ukončení hovoru v mobilních sítích. To vyvolalo vášnivé reakce z řad některých operátorů a řadu očekávání mezi uživateli mobilních a pevných telefonů. Co tedy nové cenové rozhodnutí vlastně přinese? Poklesnou ceny za volání?
Propojovací poplatky poklesly, operátoři se bouří

Propojovací poplatky stručně a jasně

Jako propojovací se obecně označují poplatky, které si operátoři platí mezi sebou za propojování hovorů. Rozdělujeme je za poplatky za originaci, tedy vytvoření hovoru v dané síti, a terminaci, tedy ukončení hovoru v dané síti.

Poplatky za originaci se u nás platí v pevných sítích, když zákazníci Českého Telecomu pro volání využívají prostřednictvím (před)volby služeb některého z alternativních operátorů. Jejich hovor je tedy z telefonní linky Českého Telecomu přesměrován do sítě daného alternativního operátora. V takovém případě musí daný alternativní operátor odvést Českému Telecomu poplatek za to, že ke „vzniku hovoru“ využil jeho síť. Tento poplatek pak pokrývá náklady Českého Telecomu na vytvoření a správu propojovacího bodu, správu a udržování síťové infrastruktury, díky které mohl hovor vzniknout atd.

Poplatky za terminaci hovorů slouží k úhradě nákladů operátorovi, jenž přijme do své sítě hovor ze sítě jiného operátora a ten má někam „doručit“ – tedy propojit hovor účastníka jiné sítě k účastníkovi sítě vlastní. Propojovací poplatek má v tomto případě uhradit náklady na vytvoření a správu propojovacího bodu a vytížení technologie, která musí účastníka v síti vyhledat a hovor k němu propojit (zahrnuje tedy i jisté náklady na využití a správu síťové infrastruktury).

Poplatky za originaci hovorů jsou v České republice identické s poplatky za terminaci.

Proč se sem plete ČTÚ?

Cenová rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu přicházejí v úvahu tehdy, nejsou-li dva operátoři schopni vzájemně se dohodnout na výši propojovacích poplatků. Cenové rozhodnutí v takovém případě stanoví maximální možnou cenu za propojení. Pokud se operátoři dohodli dříve na vyšší ceně (např. založené na předchozím cenovém rozhodnutí), sníží tuto cenu dnem, kdy nové cenové rozhodnutí vstoupí v platnost. Pokud by nové cenové rozhodnutí připouštělo cenu vyšší než předchozí cenové rozhodnutí a operátoři se nedohodnou, že cenu zvýší, nic se nemění.

Cenové rozhodnutí je tedy poslední opatření, které má zaručit, že bude jasně deklarovaná maximální cena za propojení. V ní je obsažen i přiměřený zisk pro operátora, takže nebude docházet k „rozpojování“ sítí a nemožnosti dovolat se z jedné sítě do druhé.

Metody výpočtu propojovacích poplatků, které se využívají, jsou v zásadě jen dvě: FAC (Fully Allocated Costs) a LRIC (Long Run Incremental Costs). První z metod připouští plnou úhradu nákladů operátora, které má s propojením spojeny, a to bez ohledu na to, jestli jsou to náklady přiměřené a nebo jestli, poněkud vulgárně řečeno, obsahují také služební Mercedes pro každého zaměstnance daného operátora.

Metoda LRIC naopak přináší způsob výpočtu propojovacích poplatků na základě přiměřených nákladů. Pokud zaměstnanec operátora potřebuje na dopravu do práce auto, postačí mu levnější vůz a ne limuzína za čtyři miliony. Tu mu sice zaměstnavatel koupit může, ale z propojovacích poplatků mu ji už nikdo neuhradí. Toto je ale pouze poněkud zavádějící přirovnání, neboť zrovna tato položka se do výpočtu propojovacích poplatků vůbec nebere v úvahu, nicméně tento příklad reflektuje postup při deklaraci provozních nákladů na vlastní propojení a za ukončení volání a pro jeho názornost jej budeme používat i níže.

Paradox první: Jeníček volá Mařence, Mařenka volá Jeníčkovi

ČTÚ je již několik let kritizován za to, že operátoři jsou nuceni za terminaci hovorů v mobilních sítích platit několikanásobně víc než za terminaci hovoru v pevných sítích. To vede k zajímavému paradoxu – pojmenujme si ho třeba paradox Jeníčka a Mařenky. Pokud Jeníček volá Mařence z pevné sítě na mobil, tak Jeníčkův fixní operátor platí Mařenčině mobilnímu operátorovi nově 3,19 Kč (zde i dále v textu bez DPH). Uprostřed hovoru se ale spojení přeruší, a tak Mařenka zavolá Jeníčkovi. Hovor jde po identické trase jako předtím, je využité identické technické vybavení, ale přesto Mařenčin mobilní operátor zaplatí Jeníčkovu fixnímu operátorovi třeba jen 0,16 Kč. Proč?

Fixní operátoři tvrdí, že k rozdílu mezi cenou za terminaci není důvod, mobilní operátoři mají opačný názor. Fixní operátor totiž vždy naprosto přesně ví, kde se volaný účastník nachází a může tak optimalizovat trasu hovoru, nemusí ho nikde hledat apod. Mobilní operátor má pouze přehled ve které Location Area (LA) daný účastník je. LA přitom mívá rozměry kraje či okresu, to závisí na konfiguraci dané sítě.

Pokud tedy Mařence přichází na její mobilní telefon hovor, podívá se její mobilní operátor, ve které LA se zrovna Mařenka nachází (to je zhruba stejně náročné jako u fixního operátora) a následně rozešle všem základnovým stanicím v dané LA zprávu, že Mařenka má příchozí hovor, a ať se okamžitě síti ozve. To už ale na malou chvíli zatíží všechny základnové stanice v dané LA a jsou zde náklady navíc oproti fixním operátorům. Jakmile se Mařenka síti ozve, je hovor spojen za podobných nákladů jako v pevné síti. Pouze bychom mohli připustit poněkud vyšší náklady na energie a údržbu, protože anténa má větší spotřebu než napájení kabeláže a technik, který musí nejprve vylézt na stožár, stráví údržbou více času, než technik, který pouze někde uvnitř budovy překontroluje nějaké kontakty apod.

Podtrženo a sečteno, náklady na terminaci hovoru v mobilní síti jsou bezpochyby vyšší než v síti fixní. Otázka je, o kolik.

Paradox druhý: odlišný výpočet cen za terminaci

Zatímco předchozí paradox se dal poměrně jednoduše a logicky vysvětlit, paradox druhý, kdy se pro výpočet propojovacích poplatků v mobilních a fixních sítích používá jiná metodika, již vysvětlit nelze. Vzniknul v roce 2003, kdy ČTÚ pod tlakem alternativních operátorů snížil propojovací poplatky ve fixních sítích tím, že změnil metodu jejich výpočtu z FAC na LRIC, což vedlo k 30% (u místních propojení) až 60% (u dvou tranzitů) snížení poplatků a následnému snížení cen za volání.

Od té doby tedy platí, že technik Jeníčkova fixního operátora se musí chovat úsporně a jezdit v levném automobilu, zatímco technik Mařenčina mobilního operátora si může užívat drahého vozu a oběma operátorům se náklady s tím spojené uhradí z propojovacích poplatků. Je nutné ale podotknout, že v době, kdy poplatek terminaci hovoru ve fixní síti při dvou tranzitech ve špičce vypočtený na základě FAC byl 1,59 Kč, činil poplatek za terminaci hovoru v mobilní síti, taktéž vypočtený dle FAC, 6,50 Kč. Jde tedy o více než čtyřnásobek nejvyšší ceny za terminaci v pevné síti a téměř dvacetinásobek nejnižší ceny za terminaci v pevné síti, která mimo špičku při místním propojení činila 0,33.

Podtrženo a sečteno, i pokud připustíme, že mobilní operátor má s terminací hovoru spojeny čtyř až dvacetinásobně vyšší náklady než operátor pevných linek, není rozhodně v pořádku, že fixní operátor se musí chovat úsporně, zatímco mobilní operátor nikoliv.

Paradox třetí: není snížení jako snížení

Dalším paradoxem, na který ve své páteční tiskové zprávě poukazuje Czech On Line, je to, že zatímco počátkem roku cenovým rozhodnutím 01/PROP/2004 poklesly propojovací poplatky ve fixních sítích přibližně o 24 %, tak cenové rozhodnutí 02/PROP/2004 snižuje propojovací poplatky v mobilních sítích z 3,66 Kč na 3,19 Kč, tedy jen o 13 %. ČTÚ na vzniklou kritiku promptně zareagovalo zveřejněním grafu, ze kterého vyplývá, že ČR má jedny z nejnižších poplatků za terminaci hovorů v mobilních sítích v Evropě. Obávám se však, že to nebyl úplně ten správný argument, neboť ČR má také adekvátně nízké ceny za volání, což je dáno především nízkou kupní silou obyvatel. Navíc pro korektní argumentaci by bylo nutné také srovnat poplatky za terminaci v pevných sítích.

Ať už tak či onak – ČTÚ se zkrátka domnívá, že zatímco náklady díky metodice LRIC efektivně fungujících fixních operátorů poklesly o 33 %, náklady mobilních operátorů vypočtené na základě FAC jen o 13 % (tato interpretace je možná díky tomu, že cena za terminaci je nákladově orientovaná). Navíc nová cena za terminaci v mobilních sítích je vypočtena na základě nákladů z roku 2002.

Ceny za volání

Jaký lze čekat pohyb u cen za volání do mobilních sítí? Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí již oznámila, že nové ceny za terminaci hovorů v mobilních sítích povedou ke snížení volání z pevných telefonů na mobily. U mobilních operátorů lze ale snížení cen předpokládat asi jen stěží. Dlouhou dobu volání do jiných mobilních sítí dotovali a Oskar i T-Mobile některým svým zákazníků dodnes dotují odesílání SMS do jiných sítí, za které si platí propojovací poplatek ve výši 1,40 Kč. Vzhledem k vyvážené bilanci odesílání SMS si to však mohou dovolit.

Stejná situace byla i u hovorů, pouze s tím rozdílem, že po příchodu Oskara volalo více lidí z Oskara do Eurotelu a T-Mobilu než opačným směrem. Oskar tak byl a také stále je jediným mobilním operátorem, který usiloval o snížení ceny za terminaci hovoru v mobilní síti. Již delší dobu také usiluje o to, aby byla metodika výpočtu těchto poplatků změněna z FAC na LRIC, neboť stále ještě doplácí na nevyrovnanou bilanci hovorů. Eurotel a T-Mobile naopak již delší dobu prohlašují, že cena za terminaci ve výši 3,66 Kč (respektive nyní 3,19 Kč bez DPH) nepokrývá jejich náklady, které se pohybují někde nad 4 Kč/min. To znamená, že na propojení sítí doplácejí, což by při metodice výpočtu FAC rozhodně nebylo v pořádku (metodika LRIC by to umožňovala). Lze tedy očekávat, že v nejbližších dnech bude Eurotel i T-Mobile proti novému cenovému rozhodnutí oficiální cestou protestovat.

Diskuze (59) Další článek: K čemu lidé používají chytré mobily?

Témata článku: Operátoři, O2, T-Mobile, Vodafone, Ostatní, Technické vybavení, Pokles, Pop


Určitě si přečtěte