Registr kradených telefonů konečně spuštěn!

Vzkaz pro zloděje je jasný: krádež mobilu je zbytečná, k penězům vám nepomůže. Konečně máme v rukou zbraň!

Zcizení mobilního telefonu je velká nepříjemnost, krom materiální újmy a možného zneužití SIM karty v něm mnoho lidí nosí své poznámky, adresář a další důležité informace. Ukradené telefony pak často končí v bazarech nebo jsou prodávány jinými pokoutnými způsoby. Původní majitel nemá skoro žádnou šanci, že svůj mobil ještě někdy uvidí. S platností od včerejšího dne je alespoň možné mobil jako takový zablokovat, což může do jisté míry zloděje odradit.

Lépe pozdě než nikdy

Na začátek je třeba připomenout, že něco takového zde prostě mělo být už dávno. Jedná se o jednotný registr ukradených mobilních telefonů, na kterém spolupracují všichni naši operátoři a policie. Po nahlášení odcizeného mobilu budou jeho identifikační údaje zaneseny do databáze, která přístroj zablokuje pro další použití. Kradený mobil pak vyřadí všichni operátoři z provozu podle unikátního identifikačního kódu IMEI. Požadavek na blokaci telefonu musí být doložen souhlasem dotčeného vlastníka a potřebnými doklady.

Policie nemůže zablokovat:

  • ztracený mobilní telefon (blokace se týká jen odcizených mobilů)
  • mobilní telefon odcizený mimo území České republiky
  • odcizenou nebo ztracenou SIM kartu (lze ji ale zablokovat přímo u operátora)
  • pokud vlastník nezná IMEI (výrobní číslo) svého mobilního telefonu a nedoloží příslušné doklady

IMEI je jakési výrobní číslo telefonu a je uvedeno v dokladech při koupi mobilního telefonu a obvykle i na obalu mobilního telefonu. IMEI zjistíte také na zadní straně telefonu v prostoru baterie, nebo pokud do mobilního telefonu zadáte posloupnost znaků *#06#. Pokud dojde ke krádeži telefonu, pak je velmi pravděpodobné, že se v něm nacházela SIM karta. V takovém případě na nic nečekejte a okamžitě ji nechte zablokovat přímo u operátora.

Žádost o zablokování nebo odblokování mobilního telefonu může uplatnit osoba starší 15 let, která je schopna prokázat, že vlastní mobilní telefon s daným IMEI. Osoba mladší 15 let pak jen se souhlasem zákonného zástupce.

Jak a kam se obrátit

Odcizení mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším oddělení Policie ČR. Zde také vyjádřete svůj souhlas s blokací. Telefonické nebo písemné ohlášení odcizení mobilního telefonu není možné. Souhlas s blokací uplatněte na oddělení Policie ČR, kde jste nahlásili odcizení mobilního telefonu. V případě, že v době nahlášení odcizení nemáte všechny požadované doklady u sebe, můžete dodatečně souhlas s blokací uplatnit na jiném policejním útvaru.

Co musíte předložit

Nejprve je třeba prokázat se dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), dále je nutné mít záruční list, na kterém je uvedeno IMEI. Pokud už nemáte záruční list, můžete předložit doklad o nabytí (pokladní blok, faktura) a obal mobilního telefonu (obojí), kde je uvedeno IMEI. Pokud je vlastníkem mobilního telefonu fyzická osoba a pokud žádost místo ní doručila osoba pověřená, pak musí mít plnou moc vlastníka (nemusí být úředně ověřená). Pokud je vlastníkem mobilního telefonu právnická osoba - písemná žádost podepsaná statutárním orgánem a opatřená razítkem.

Po předložení výše uvedených dokladů sepíše policista s žádající osobou formulář, kde  uvede  všechny důležité údaje.  Po vyplnění a odeslání formuláře obdrží operátoři žádost policie do 24 hodin. Další postup už je na jejich straně. Nemají pro něj stanovenu žádnou lhůtu, příslušný úkon by měl být proveden bez zbytečného odkladu. Za úkony spojené se zablokováním nebo odblokováním telefonu nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Černá listina on-line

Zda je mobilní telefon evidován jako odcizený a jeho provoz je znemožněn ve všech sítích mobilních operátorů si můžete ověřit i na internetu. Slouží k tomu internetová stránka www.mvcr.cz/mobily (případně www.policie.cz/mobily). Stačí, pokud znáte prvních 14 číslic z čísla IMEI.

Tip: Další důležité inforamce o této problematice naleznete zde na webu Ministerstva vnitra.

Opatření lze obejít

Bohužel ani takovéto opatření zloděje mobilů určitě neodradí, pouze jim jejich činnost znesnadní. Výrobní číslo telefonu (IMEI) lze totiž změnit. Změna identifikačních údajů je nedovolenou úpravu softwaru, který je chráněn autorskými právy výrobce, ale pochybuji, že by se právě tím nechal zloděj mobilu zastrašit. Z tohoto důvodu se v budoucnu může výrazně zvýšit poptávka po této „službě“. Otázka zabezpečení tak zůstává na bedrech výrobců mobilů, kteří již nyní tvrdí, že nové technologie možnost změny IMEI snižují.

Tak nebo onak, registr je zcela nepochybně krok správným směrem, pokud by se výrobcům ještě povedlo vyloučit možnost změny identifikačního čísla telefonu, počet ukradených přístrojů by se určitě významně snížil.

Tip: Na toto téma probíhá diskuze na našem fóru.

Diskuze (66) Další článek: Locr: fotky z mobilu rovnou na internetovou mapu

Témata článku: , , Cestovní pas, Telefon, Internetová stránka, Policista, Identifikační kód, Odcizený mobil, Číslo telefonu, Černá listina, Občanský průkaz, Ztracený mobil, Ukradený mobil, SPU, Listina, Policie ČR, Právnická osoba, Kradený telefon